Əhli-sünnə rical elminin problemləri » İbn Qəyyim: "... əlimizdəki səhih hədislərin əksər hissəsi etibardan düşməli olar ..."

Əhli-sünnə təfsir, fiqh və hədis elmləri sahəsində xüusis çəkiyə malik olan, Hənbəli məzhəbinin ən məşhur alimlərindən və müasir sələfiliyin (vəhhabiliyin) fikir atası olan İbn Teymiyyənin ən öndəgedən müdafiəçisi sayılan İbn Qəyyim əl-Cəvziyyə yazır: