Fəxrəddin ər-Razi: "Kim Əlini dini üçün imam qərar versə..."

Ər-Razi öz təfsirində (“ət-Təfsirul-kəbir” və ya “Məfatihul-ğeyb”) namazda “bəsmələ”nin uca səslə deyilməsi məsələsini müzakirə edərkən namazda “bəsmələ”nin uca səslə deyilməsi fikrinin daha münasib olduğunu bildirmiş, ardınca bunun üçün bir sıra dəlillər qeyd etmişdir. Dəlillər arasında İmam Əli (əleyhis-səlam)-ın bəsmələni uca səslə deməsini qeyd etmişdir. Bundan sonra isə demişdir: