Aişənin evi və fitnə

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Xüms kitabı, Peyğəmbərin zövcələrinin evləri və onlara nisbət edilən evlər haqqında gələn xəbərlər babı