»»Hədisşünaslıq

Sünnət anlamı Şiə və Sünni məzhəblərində

 Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) nazil olan İslam elmləri, dini maarif, din üsulları, əxlaq, şəriət hökümləri və digər elm və əsərlər o Həzrətin (s) vasitəsi ilə cəmiyyətə iki yolla gəlib çatı:

Hədis növləri » «Silsilə əz-zəhəb» (Qızıl zəncirlər) hədisində və onun belə adlanmasında olan şərtlər nədən ibarətdir?

«Silsilə əz-zəhəb» termini şiələrlə əhli-sünnə arasında fərqlidir.

Əhli-sünnənin nəzəri

Malikin Nafedən, o da İbn Ömərdən, o da Peyğəmbərdən (s) nəql etdikləri hər bir hədis «silsilə əz-zəhəb» adlanır. İbn Həcər bu rəvayətləri elə bu adla bir kitabda toplamışdır: