İmam Malik: Əbu Hənifənin zikr edildiyi məkanda sakin olmaq çətin olar!

Xətib əl-Bağdadi öz Tarixində nəql edir:

أخبرنا بن رزق، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: قال لي مالك بن أنس: أيتكلم برأي أبي حنيفة عندكم؟ قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن

Bizə İbn Rəzzaq xəbər verdi və dedi: bizə Muhəmməd b. Abdullah b. İbrahim rəvayət etdi və dedi: bizə Cəfər b. Muhəmməd b. əl-Həsən əl-Qazi rəvayət etdi və dedi: bizə İbrahim b. Əbdür-Rəhim rəvayət etdi və dedi: bizə Əbu Muamər rəvayət etdi və dedi: bizə əl-Vəlid b. Müslim rəvayət etdi və dedi: Malik b. Ənəs mənə dedi: Siz öz aranızda Əbu Hənifənin rəylərinə istinad edirsinizmi? Mən dedim: "Bəli." (Malik) dedi: Onda sizin ölkədə sakin olmaq çətin olar.

əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.13, s.421, №31; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut

Onlayn mənbə 1: shamela, 13/421, №31

Onlayn mənbə 2: islamport, 13/421, №31

Şeyx Bəşər Əvəd deyir: sənədi səhihdir, ricalları sıqadır.

 

Fotoşəkil: əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.15, s.551; Dar əl-Ğərb əl-İslami, 1422/2001; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


أخبرنا علي بن محمد المعدل، قال: أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف، قال: أخبرني عبد الله بن احمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال: قال لي مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم قلت نعم قال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن

Əli b. Muhəmməd əl-Muəddəl xəbər verdi və dedi, bizə Muhəmməd b. Əhməd b. əl-Həsən əs-Səvvaf xəbər verdi və dedi, mənə Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl xəbər verdi və dedi: bizə Əbu Mamər, əl-Vəlid b. Muslimin belə dediyini rəvayət etdi: İmam Malik mənə dedi: Camaat sizin ölkədə Əbu Hənifənin adını çəkirmi? Dedim: Bəli. Cavab verdi: Onda sizin ölkədə sakin olmaq çətin olar.

əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.13, s.421, №32; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut

Onlayn mənbə 1: shamela, 13/421, №32

Onlayn mənbə 2: islamport, 13/421, №32

Şeyx Bəşər Əvəd deyir: sənədi səhihdir, ricalları sıqadır.

 

Fotoşəkil: əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.15, s.551; Dar əl-Ğərb əl-İslami, 1422/2001; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе