Əhli-sünnə imamı Cərir ibn Əbdül-Həmidin Müaviyəni təhqir etməsi

İbn Həcər əl-Əsqəlani yazır:

قال قتيبة ثنا جرير الحافظ المقدم, ولكني سمعته يشتم معاوية علانية.

Qüteybə demişdir: Hafiz Cərir bizə hədis nəql etmişdir. Lakin, mən onun açıq-aşkar şəkildə Müaviyəni təhqir etdiyini eşitmişəm.

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, “Təhzibüt-təhzib”, c.1, səh.550; “Vizarətül-əvqaf”, S.Ərəbistanı; təhqiq: Adil Əhməd Əbdül-Məvcud və Əli Muhəmməd Muəvvəd

Cərir ibn Əbdül-Həmid kimdir?

İmamdır, hafizdir, qazıdır, altı “səhih” kitabın müəllifi ondan hədis nəql etmişdir, İbn Səd, Nəsai, Lələkai və başqaları onu siqə bilmişlər (“Siyərü-əlamin-nübəla”: 9/10-17, “Müəssəsətür-risalə”, Beyrut).

В этом разделе