Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (İbn Əbi Hatim, "əl-Cərh vət-tədil")

عبد الرحمن بن عديس البلوى له صحبة روى عنه أبو ثور الفهمي وأبو الحصين الحجري واسمه الهيثم بن شفى وتبيع الحجري روى عبد الرحمن بن شماسة عن رجل عنه نا عبد الرحمن سمعت أبى يقول بعض ذلك وبعضه من قبلى

Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi, səhabədir. Əbu Səvr əl-Fəhmi, Əbu Həsəyn əl-Həcri - adı əl-Heysəm Şafidir...

Əbdür-Rəhman b. Əbu Hatim ər-Razi, əl-Cərh vət-tədil, c.5, s.248, №1182; Dar İhyaut-Turasil-Arabi, Beyrut, 1371/1952

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/248, №1182

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 3: taghrib.org

 

Əbdür-Rəhman b. Əbu Hatim ər-Razi, əl-Cərh vət-tədil, c.5, s.248, №1182; Dar İhyaut-Turasil-Arabi, Beyrut, 1372/1953

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Bu səhabənin Osmanın qətlində iştirakı barədə aşağıdakı ünvanlardan oxuya bilərsiniz:

1. Əbdür-Rəhman b. Udeys Ridvan beyətində olubmu?

2. Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (əz-Zəhəbi, "Tarixul-İslam")

3. Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (İbn Həcər, "əl-İsabə")

4. Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (İbn Əbdul-Birr, "əl-İstiab")

В этом разделе