Əlini söyən, məni söymüş olar! (əs-Suyuti və əl-Munavi)

Cəlaləddin əs-Suyuti "Cami əs-Sağir" kitabında yazır:

من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله - (حم ك) عن ام سلمة - صح

Kim Əlini söysə, məni söymüş olar, məni söyən isə Allahı söymüş olar - (Əhməd b. Hənbəl və Hakim rəvayət ediblər) - Ümmü Sələmə yolu ilə - Səhihdir.

Cəlaləddin əs-Suyuti, Cami əs-Sağir, c.2, s.608

Onlayn mənbə 1: shamela, 2/330, 8736

Onlayn mənbə 2: saedsharaf
Onlyan mənbə 3: shiaonlinelibrary (2/608, 8736)

 

Fotoşəkil: shamela

Cəlaləddin əs-Suyutinin bu kitabına şərh yazan Abdur-Rauf əl-Munəvi də hədisin səhihliyini təsdiq etmişdir.

Onlayn mənbə 1: islamport, 6/190, №8736; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1415 - 1994

Onlayn mənbə 2: islamport, 6/147, №8736; Məktəbə əl-Ticariyyə əl-Kubra - Misir, 1356

Onlyan mənbə 3: kl28, №8736

 

Fotoşəkil: Muhəmməd Abdur-Rauf əl-Munavi, Feyz əl-Qədir Şərh Cami əs-Sağir, c.6, s.147, №8736

В этом разделе