İbn əl-Cəuzi: "Bütün səhabələr Əlinin elminə möhtac idilər"

Əhli-sünnənin hənbəli məzhəbli alimi Əbül-Fərəc ibn əl-Cəuzi yazır:

كان أبو بكر وعمر يشاورانه ويرجعان إلى رأيه، وكان كل الصحابة مفتقرا إلى علمه، وكان عمر يقول: أعوذ باللَّه من معضلة ليس لها أبو الحسن.

Əbu Bəkr və Ömər onunla məşvərət edər, onun fikrinə müraciət edərdilər. Bütün səhabələr onun elminə möhtac idilər. Ömər deyərdi ki: “Əbul-Həsənin olmadığı yerdə hər bir müşküldən Allaha sığınıram.”

 

Fotoşəkil: Əbül-Fərəc ibn əl-Cəuzi, əl-Müntəzəm fi tarixul-muluk vəl-üməm, c.5, səh.68; Darul-kutubil-ilmiyyə, Beyrut, 1415/1995

В этом разделе