Kərbəla şəhidi: Peyğəmbər (s) səhabəsi Ənəs ibn əl-Haris

Əhli-sünnə rical alimi əl-Mizzinin “Təhzibul-kəmal” kitabının mühəqqiqi Dr. Bəşşar Əvvad Məruf 3 nömrəli haşiyədə yazır:

جاء في تعليق للمؤلف في حواشي النسخ: " أنس بن الحارث له صحبة، وهو ممن قتل مع الحسين رضي الله عنهما ".

“Bu kitabın nüsxələrinin haşiyəsində müəllifin (yəni, Mizzinin) bu qeydi gəlmişdir: Ənəs ibn əl-Haris səhabə olmuşdur. O, Hüseynlə (Allah ondan razı olsun) birlikdə qətlə yetirilmiş şəxslərdəndir”.

 

Yusif ibn Əbdürrəhman əl-Mizzi, “Təhzibul-kəmal fi əsmair-rical”, c.6, s.410; “Müəssisətur-risalə” – Beyrut, 1405/1985; təhqiq: Bəşşar Əvvad Məruf

В этом разделе