İshaq b. Suveyd (əl-Mizzinin kitabında)

Cəmaləddin əl-Mizzi "Təhzib əl-kamal fi əsma ər-rical" kitabında yazır:

خ م د س: " إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه : شيخ ثقة وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين : ثقة.
وكذلك قال النسائي.
وقال أبو حاتم : صالح الحديث.
وقال محمد بن سعد : كان ثقة إن شاء الله

(Səhih əl-Buxari, Səhih Müslim, Sünən Əbu Davud, Sünən ən-Nəsai) İshaq b. Suveyd b. Hubeyrə əl-Adəvi ət-Təmimi əl-Bəsri.

Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl atasından (Əhməd b. Hənbəl) rəvayət edir: “Şeyx, siqa”. İshaq b. Mənsur rəvayət edir ki, Yəhya b. Məin dedi: siqa ravidir. ən-Nəsai də həmçinin bu cür deyib. Əbu Hatim dedi: salihul-hədisdir. Məhəmməd b. Səd deyib: “Siqa ravidir inşaAllah”.

Cəmaləddin əl-Mizzi, Təhzib əl-kamal fi əsma ər-rical, c.2, s.432-434; Muəssisə ər-Risalə - Beyrut, 1400/1980; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Onlayn mənbə 1: shamela, 2/432-434

Onlayn mənbə 2: islamport, 2/432-433

Onlayn mənbə 3: kl28.com

 

Cəmaləddin əl-Mizzi, Təhzib əl-kamal fi əsma ər-rical, c.2, s.432-434; Muəssisə ər-Risalə - Beyrut, 1403/1983; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1 ÜNVAN 2

В этом разделе