Xalid b. Sələmə (digərlərinin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təhzib əl-Təhzib" kitabında yazır:

بخ م 4 (البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة)
وقال أحمد وابن معين وابن المديني ثقة وكذا قال ابن عمار ويعقوب بن شيبة والنسائي وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه وقال ابن عدي هو في عداد من يجمع حديثه ولا أرى بروايته بأسا وذكره ابن حبان في الثقات ... وقال محمد بن حيمد عن جرير كان الفأفأ رأسا في المرجئة وكان يبغض عليا ... وذكر ابن عائشة انه كان ينشد بني مروان الاشعار التى هجى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم

Buxari (əl-Ədəb əl-Müfrəd), Səhih Müslim və 4 "əs-Sünən" kitablarında (Sünən Əbu Davud, Sünən əl-Tirmizi, Sünən əl-Nəsai, Sünən ibn Macə) rəvayətləri var.

Əhməd (ibn Hənbəl), ibn Muin, ibn əl-Mədini, Əmmar, Yaqub b. Şeybə və əl-Nisai onun “siqa” olduğunu deyiblər. Əbu Hatim deyib: "Şeyxdir, onun hədisləri etibarlıdır." İbn Udey deyib: “O, hədisləri yazılan ravilər arasında zikr edilib və mən onun hədislərində yanlış görmürəm”... İbn Hibban onu “əl-Siqat” kitabında zikr edib. Muhəmməd b. Həmid, Cəririn belə dediyini rəvayət edib: “əl-Fafa mürciənin başçısı idi və Əliyə nifrət edirdi”... ibn Aişə deyib: “Onun Bəni Mərvana dediyi şerlərdə əl-Mustafaya (s.ə.s) hörmətsizlik var idi.”

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.3, s.83-84, №181

Onlayn mənbə 1: islamport

Onlayn mənbə 2: thawab

Onlayn mənbə 3: shamela

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.3, s.95-97, №181; Dairə əl-Marif ən-Nizamiyyə, 1325

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе