Mənzilət hədisi (İrva əl-Ğəlil, Albani)

Nasiruddin əl-Albani, "İrva əl-Ğalil fi təxric əhadis mənar əs-səbil", cild 5, səhifə 11, hədis 1188:

أخرجه أحمد فى " المسند " (1/170) : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها: " أن عليا رضى الله عنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع , وعلى رضى الله عنه يبكى , يقول: تخلفنى مع الخوالف؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ ".

Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında (1/170) yazmışdır: Bizə Bəni Haşimin azad etdiyi kölə Əbu Səid rəvayət etdi (və dedi): bizə Suleyman ibn Bilal rəvayət etdi (və dedi): əl-Cuəyd ibn Əbdür-Rəhman bizə Aişə bint Səiddən, o da atasından belə rəvayət etdi: Əli (radiallahu anh) Peyğəmbərlə (sallallahu əleyhi [və alihi] və səlləm) birgə yola düşüb Səniyətul-Vidaya qədər gəldi və bu zaman o (radiallahu anh) ağlayaraq deyirdi: “Sən məni qadın və uşaqların yanında qoyub gedirsən?” Allah Rəsulu buyurdu: Məgər razı olmazsanmı ki, sənin mənə nisbətin –nübuvvət xaric – Harunun Musaya olan nisbəti kimi olsun?”

Albani deyir:

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى

“Deyirəm: Bu sənəd Buxarinin şərtinə əsasən səhihdir.”

 
Fotoşəkil: Nasiruddin əl-Albani, İrva əl-Ğalil fi təxric əhadis mənar əs-səbil, c. 5, səh.11, hədis 1188; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, 1399/1979