Həriz b. Osman əl-Himsi (əz-Zəhəbinin rəyi)

Şəmsuddin əz-Zəhəbi "əl-Kaşif fi marifə mən ləhu rivayə fi əl-Kutub əs-Sittə" kitabında yazır:

حريز بن عثمان الرحبي المشرقي الحمصي - ورحبة بطن من حمير - عن عبدالله بن بسر ، وخالد بن معدان ، وراشد بن سعد وعنه يحيى الوحاظي ، وعلي بن عياش ، وعلي بن الجعد ، ثقة ، له نحو مائتي حديث ، وهو ناصبي ، مات 163 . خ 4

Hariz b. Osman əl-Həmsi ər-Rəhbi əl-Məşriqi əl-Həmsi. Rəhbə Himyər qəbiləsindən olan bir tayfadır. Abdullah b. Busr, Xalid b. Madan və Raşid b. Saddən nəql etmişdir. Yəhya əl-Vəhazi, Əli b. Əyyaş və Əli b. Cə’d isə ondan rəvayətlər etmişdilər. Siqədir, 200-ə yaxın hədis rəvayət etmişdir və nasibidir. 163-cü ildə dünyasını dəyişib.

Şəmsuddin əz-Zəhəbi, əl-Kaşif fi marifə mən ləhu rivayə fi əl-Kutub əs-Sittə, c.1, s.319, №986; Dar əl-Qiblə li Səqafə əl-İslamiyyə, Muəssisə Uluv - Ciddə, 1413/1992; təhqiq: Muhəmməd Əvvamə və Əhməd Muhəmməd Nimr əl-Xəttab

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/319

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 3: islamport, 1/319

 

Şəmsuddin əz-Zəhəbi, əl-Kaşif fi marifə mən ləhu rivayə fi əl-Kutub əs-Sittə, c.1, s.319, №986; Dar əl-Qiblə li Səqafə əl-İslamiyyə, Muəssisə Uluv - Ciddə, 1413/1992; təhqiq: Muhəmməd Əvvamə və Əhməd Muhəmməd Nimr əl-Xəttab

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Qeyd: O, əl-Buxari, Əbu Davud, ət-Tirmizi, ən-Nəsai, İbn Macənin hədis nəql etdikləri şəxsdir.

В этом разделе