Aişə: "Rəcm və on dəfə süd əmmə ayələrini keçi yedi!"

İbn Macə "əs-Sünən" kitabında nəql edir:

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها

Əbu Sələmə Yəhya b. Xələf bizə rəvayət etdi (və dedi): Əbdül-Ala bizə Muhəmməd b. İshaqdan, oda Abdullah b. Əbi Bəkrdən, o da Umrədən, o da Aişə və Əbdir-Rəhman b. əl-Qasimdən, o da atasından, o da Aişədən onun belə dediyini rəvayət etdi: And olsun ki, rəcm və böyük kişini on dəfə əmizdirmə ayələri nazil oldu və and olsun ki, bu ayərlə taxtımın altındakı bir yarpaqda (yazılı) idi. Rəsulullah (s.ə.s) vəfat edən zaman biz onun dəfn işləri ilə məşğul olurduq, Bu zaman bir ev heyvanı (keçi) girib o yarpağı yedi.

Sünən ibn Macə, c.1, s.626, h.1944; Məktəbə əl-İlmiyyə, Beyrut

 

Onlayn mənbə 1: islamweb, c.1, s.626, №1944
Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com, c.1, s.626, №1944
Onlayn mənbə 3: kl28.com, №1944

Şeyx Nasiruddin əl-Albani bu hədisin "həsən" olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: İbn Macə, əs-Sünən, s.337, №1944; Məktəbətul-Maarif lil-Nəşr vəl-Təuzi, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1417/1997; təhqiq: Nasiruddin əl-Albani və Məşhur b. Həsən Al Salman

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

 

Fotoşəkil: Nasiruddin əl-Albani, Səhih Sünən ibn Macə, c.2, s.148, №1593(1975); Məktəbətul-Maarif lil-Nəşr vəl-Təuzi, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1417/1997; təhqiq: Nasiruddin əl-Albani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN