Rəbiə b. Uməyyə (İbn Həcər, "əl-İsabə")

İbn Həcər əl-Əsqəlani "əl-İsabə fi təmyiz əs-səhabə" kitabında yazır:

ربيعة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أخو صفوان أسلم يوم الفتح وكان شهد حجة الوداع ... لكان عده في الصحابة صوابا لكن ورد أنه ارتد في زمن عمر ... فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر فهرب منه إلى الشام ثم هرب إلى قيصر فتنصر ومات عنده

Rəbiə b. Uməyyə b. Hələf b. Vəhb b. Huzafə əl-Qərəşi əl-Cəmhi, Səfvanın qardaşıdır. Məkkənin fəthi günü İslamı qəbul etmiş və Vida Həccinə şahidlik etmişdir... Bununla belə şübhə yoxdur ki, o səhabə olmuşdur, lakin rəvayət edilmişdir ki, o, Ömərin dövründə mürtəd olmuşdur. Rəbiə Ömərin dövründə spirtli içki içmiş və əvvəlcə Şama, oradan da Romaya qaçmışdır. Xristianlığı qəbul etmiş və orada ölmüşdür.

İbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-İsabə fi təmyiz əs-səhabə, c.2, s.520-521, №2754; Dar əl-Cil - Berut, 1412; təhqiq: Əli Muhəmməd əl-Bəcavi

Onlayn mənbə 1: islamport, 2/520-521, №2754

Onlayn mənbə 2: shamela, 2/520-521, №2754

Onlayn mənbə 3: islamport, 1/367-368

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-İsabə fi təmyiz əs-səhabə, c.3, s.584-586, №2765; Qahirə, 1469/2008; təhqiq: Abdullah b. Əbdül-Muhsin ət-Turki

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-İsabə fi təmyiz əs-səhabə, c.2, s.223-224, №2746; əl-Mətbəə əş-Şərəfiyyə, 1327; təhqiq: İbn Həsən əl-Fəyyumi İbrahim

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN