Allah Həkəmə və onun övladlarına Peyğəmbərinin (s.ə.a) dilindən lənət etmişdir.

Nasiruddin əl-Albani, "Silsilə əhadis əs-səhihə", cild 7, səhifə 720:

من طريق الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول- وهو
مستند إلى الكعبة-: وربّ هذا البيت! لقد لعن الله الحكم- وما ولد- على لسان
نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

Bəzzar əş-Şabi təriqi ilə belə nəql edir: “Abdullah ibn Zubeyrin Kəbəyə söykənib belə dediyini eşitdim: “Bu evin Rəbbinə and olsun! Allah Həkəmə və onun övladlarına Peyğəmbərinin (sallallahu əleyhi [və alihi] və səlləm) dilindən lənət etmişdir.”

Kitabın müəllifi Nasiruddin əl-Albani deyir:

قلت: وهو إسناد صحيح أيضاً

Mən deyirəm: “Bunun da sənədi, həmçinin, səhihdir.”

 

Fotoşəkil: Nasirudd-Din əl-Albani, Silsilə əhadis əs-səhihə, c.7, s.720; Məktəbə əl-Məarif, ər-Riyad, 1422/2002

Qeyd: Həkəm: Həkəm ibn Əbil-As. Osman ibn Əffanın əmisidir. Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) onu lənətləyib Mədinədən qovmuş, lakin xəlifə Osman Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm)  əmrinə xilaf çıxaraq Peyğəmbərin lənətləyib sürgün etdiyi bu şəxsi yenidən Mədinəyə qaytarmışdır.