Rəsulullah (s.ə.a.s), xanımlarından biri və Zubeyr bir yataqda!

Hakim Nisaburi "Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabında yazır:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا إسحاق بن إدريس ، ثنا محمد بن حازم ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غداة باردة ، فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه ، فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة

Əbul-Abbas Muhəmməd b. Yaqub bizə rəvayət etdi, Muhəmməd b. Sənan əl-Qəzzaz rəvayət etdi, İshaq b. İdris bizə rəvayət etdi, Muhəmməd b. Hazim bizə rəvayət etdi, Hişam b. Urvə bizə atasından, o da Abdullah b. əz-Zubeyrdən, o da atasından onun belə dediyini rəvayət etdi: Bir soyuq sübh çağı Rəsulullah (s) məni çağırdı. Mən onun yanına getdim. O, yorğanın altında həyat yoldaşlarından biri ilə idi. Sonra mən də onların yanında uzandım və biz üç nəfər olduq.

əl-Hakim ən-Nisaburi hədisdən sonra deyib:

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه

Bu hədisin sənədi səhihdir, lakin onlar (əl-Buxari və Müslim) təxric etməyiblər.

"əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabının əz-Zəhəbinin "ət-Təlxis"i ilə birgə nəşrində 5564 nömrəli haşiyədə deyilir:

صحيح

Səhihdir.

əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.410, №5564; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1411/1990

Onlayn mənbə 1: islamport, 4/250, №5564

Onlayn mənbə 2: islamport, 3/410, №5564

Onlayn mənbə 3: islamweb, 4/442, №5618

Onlayn mənbə 4: kl28.com, №5564

 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.410, №5564; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Mustafa Əbdul-Qadir Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.446, №5631; Darul-Hərameyn, Qahirə, 1417/1997; təhqiq: Muqbil b. Hadi əl-Vadei

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN