Abdullah b. Ömərin təravih namazı barədə mövqeyi

Əbdür-Rəzzaq əs-Sənani "əl-Müsənnəf" kitabında yazır:

عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد قال : جاء رجل إلى ابن عمر قال : أصلي خلف الإمام في رمضان ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم قال : أفتنصت كأنك حمار ؟ صل في بيتك

Əbdür-Rəzzaq, Səvridən, o da Mənsurdan nəql edir ki, Mücahid dedi: Bir gün İbn Ömərin yanına bir kişi gəldi və soruşdu: (Ey İbn Ömər), Ramazan ayında imamın arxasında namaz (Təravih namazı) qılmaq olarmı? İbn Ömər cavabında soruşdu: Sən Quran oxuyursanmı? Kişi: Bəli - deyə cavab verdi. İbn Ömər isə: Bəs onda uzunqulaq kimi nə susub gözləyirsən?! Get evində namaz qıl.

Əbdür-Rəzzaq əs-Sənani, əl-Müsənnəf, c.4, s.264, №7742; əl-Məclis əl-İlmi - 1390/1970; təhqiq: Həbib ər-Rəhman əl-Azami

Onlayn mənbə 1: islamweb

Onlayn mənbə 2: islamport

Onlayn mənbə 3: kl28

Qeyd: Xəlifə Ömərin oğlu o kişiyə məsciddə yox, evdə namaz qılmaq lazım olduğunu deyir. Özü də çox kobud şəkildə.

 

Fotoşəkil: Əbdür-Rəzzaq əs-Sənani, əl-Müsənnəf, c.4, s.264, №7742; əl-Məclis əl-İlmi - 1390/1970; təhqiq: Həbib ər-Rəhman əl-Azami

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Rəvayətin sənədinin araşdırılması:

Rəvayətin sənədindəki bütün ravilər əl-Buxari və Müslimin "Səhih"lərinin raviləridir.

1. Əbdür-Rəzzaq əs-Sənani

əz-Zəhəbi onun böyük hafizlərdən biri və siqə (etibarlı) olduğunu bildirib. əl-İcli də onu etibarlı hesab edib.(Siyər əlam ən-nubəla, 9/563)

İbn Həcər də onun (siqə) etibarlı olduğunu bildirib. (Təqrib ət-Təhzib, s.607)

2. Sufyan əs-Səvri

Əhli-sünnənin məşhur alimlərindəndir. İbn Həcər onun etibarlı, imam, höccət olduğunu bildirib. (Təqrib ət-Təhzib, №2445)

əz-Zəhəbi isə onun şeyxul-islam, imamul-hafiz, alimlərin seyyidi olduğunu bildirmişdir. (Siyər əlam ən-nubəla, 7/229)

3. Mənsur b. Mutəmər

İbn Həcər onun siqə (etibarlı) və səbt (hədisin olduğu kimi çatdırılmasında çox diqqətli) olduğunu bildirmişdir. (Təqrib ət-Təhzib, 1/547, №6908)

əz-Zəhəbi də onun hafiz və səbt olduğunu bildirmişdir. (Siyər əlam ən-nubəla, 5/402)

4. Mücahid b. Cabir

Məşhur tabeindir.

İbn Həcər onun elm və təfsir imamlarından biri olduğunu bildirib və siqə hesab edib. (Təqrib ət-Təhzib, 1/921, №6481)

əz-Zəhəbi isə onun imam, qari və müfəssirlərin şeyxi olduğunu bildirib. (Siyər əlam ən-nubəla, 4/450)